بابا جونم خعلی دوست دارم...😘

ساخت وبلاگ
چکیده : بخونید خیلی قشنگه ﺑﺎﺑﺎ ﻮﻝ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﺘﺎﺏ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺨﻮﺍﻡ ! ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺷﻦ ... با عنوان : بابا جونم خعلی دوست دارم...😘 بخوانید :


بخونید خیلی قشنگه


ﺑﺎﺑﺎ ﻮﻝ ﻣﺨﻮﺍﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﺨﻮﺍﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ ﺘﺎﺏ ﻣﺨﻮﺍﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﺨﻮﺍﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺷﻦ ﻣﺨﻮﺍﻡ !

ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻮﺍﻡ ﺑﺮﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ، ﻮﻝ ﺑﺪﻩ !

ﺑﺎﺑﺎ ﻮﻝ ﺑﺮﺍ ﺷﻬﺮﻪ ﺩﺍﻧﺸﺎﻩ !

ﺑﺎﺑﺎ !...

ﺑﺎﺑﺎ !...

ﺑﺎﺑﺎ !...


ﻭﻟ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺘﻢ :

ﺑﺎﺑﺎ ! ﻫﻤﻦ ﻪ ﺸﻢ ﻫﺴﺘ ﺑﺮﺍﻡ ﺎﻓﻪ...

ﺑﺎﺑﺎ ! ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺮﺍ ﻣﻦ ﺩﻧﺎﺳﺖ !

ﻫﻤﺸﻪ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺰﺍ ﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﺨﻮﺍﺳﺖ داشته باشم ﺑﻬﺶ ﻧﻖ ﺯﺩﻡ !

ﻭﻟ ﻫﻮﻗﺖ ﺍﺯﺵ ﻧﺮﺳﺪﻡ :

ﺑﺎﺑﺎ ! ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﺨﻮﺍ؟؟؟


ﺑﻪ ﻪ ﺑﻮﺩیم ﺍﺯمون ﻣــﺮﺳﺪﻥ :

ﺑــﺎﺑــﺎﺗﻮ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭ ﺎ ﻣـﺎﻣــﺎﻧﺘﻮ؟ !

میگفتیم : ﻫﺮ ﺩﻭﺗﺎﺷﻮﻧﻮ !!

ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻔﺘﻦ ﻧﻪ ! 

ﺭﻭ ﺑﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭ !!!

ﺍﻭﻥ ﺪﻭﻣﻪ؟؟؟

ما ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﻡ ﻭ ﺯﺮ ﻟﺒ میگفتیم :

ﻣﺎﻣﺎﻧــﻮ !!!

ﺑــﺎﺭﻩ ﺪﺭ ! ﻟﺒــﺨﻨﺪ تلخی ﻣﺰﺩ ﻭ ...

ﺷﺎﺪ ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺟﻠــﻮ ﻫﻤﻪ !!!

ﺍﻣﺎ ﺍﻻﻥ ﻣﻔﻬــﻤﻢ ــﺪﺭ ﻘﺪﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺸﺪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪ ﺗــﺎ ﺯﻥ ﻭ بچش ﺯﻧﺪــ ﺧﻮﺑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ ...

  

ﺎﻫ ﺩﻟﻢ ﻣﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀ ﻫﺎ ﺑﻮﻢ

ﺑﺎﺵ ﺣﺘ ﺍﺮ ﻣﻦ ﺩﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ.


ﺴﺮ ﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ شام ﺑﻪﺭﺳﺘﻮﺭﺍنی ﺑﺮﺩ ...

ﺪﺭ ﻪ ﺧﻠ ﺮ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، 

ﻏﺬﺍﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﺮ رﻭﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﺮﺨﺖ..


ﺗﻤﺎﻣ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﺑﺎ دیده ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮ ﻣﺮﺩﺮ ﻣﻨﺮﺴﺘﻨﺪ،

ﻭ ﺴﺮ ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩ و درعوض غذا را به دهان پدر میگذاشت ...


ﺲ ﺍﺯ ﺍﻨﻪ پدر ﻏﺬﺍﺸﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺴﺮ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣ ﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺮﺩ،

ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺗﻤﺰ ﺮﺩ، ﻣﻮﻫﺎﺶ ﺭﺍ ﺷﺎﻧﻪ ﺯﺩ ﻭ ﻋﻨﻫﺎﺶ ﺭﺍ تمیز و ﺗﻨﻈﻢ ﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ...


ﺗﻤﺎﻣ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﺭﺕ ﺑﺴﻮ ﻫﺮ ﺩﻭ آنان ﻣﻨﺮﺴﺘﻨﺪ!!


ﺴﺮ ﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺪﺭ ﺭﺍﻫ

ﺩﺭب ﺧﺮﻭﺟ ﺷﺪ.


ﺩﺭ این هنگام ﺮﻣﺮﺩ ﺩﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ

ﺣﺎﺿﺮﻦ بلند شد و ﺻﺪﺍ ﺮﺩ:


ﺴﺮ... ﺁﺎ ﻓﺮ نمیکنی ﺰ ﺭﺍ باقی ﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍ؟!


ﺴﺮ ﺎﺳﺦ داﺩ؛ خیر ﺟﻨﺎﺏ...فکر نمیکنم ﺰ باقی گذاشته باشم!


ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺮ ﻔﺖ :

خیر ﺴﺮم. اشتباه میکنی. ﺑﺎﻗ ﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍ!


پسر با تعجب پرسید: چه چیز را؟!


آن مرد پیر گفت: تو ﺩﺭﺳ ﺑﺮﺍ ﺗﻤﺎﻣ ﺴﺮﺍﻥ...

ﻭ ﺍﻣﺪ ﺑﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺪﺭﺍﻥ باقی گذاشته ای...


و ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ

ﺣﺎﻢ ﺷﺪ..!!


کاش سوره ای به نام "پدر" بود که این گونه آغاز میشد:


قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان میدهد

و قسم بر چشمان همیشه نگرانت...


قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند


و قسم بر غربتت،


وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست ...


ﺳﻼﻣﺘ ﻫﺮ ﺳﺎﻻﺭﻩ ﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎمه ـــــــﺪﺭ


زنده باد همه ی پدران در قید حیات و شاد باد روح تمامی پدران عزیز سفر کرده..


به افتخار م پخش کردم...به افتخار بابات پخش کن.

 واسه اونایی که ❤️عاشــــــق❤️ پدرشونن


...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:47